Qualitat i seguretat del pacient

L’àmbit d’actuació de la Unitat de Qualitat és la Gerència Territorial de les Terres de l’Ebre (Hospital de Tortosa Verge de la Cinta i Atenció Primària). Per això, el nostre territori disposa d’un programa únic de millora contínua de qualitat que compromet de la mateixa manera tots els equips i àmbits de l’atenció.

Les línies estratègiques d’aquest programa són:

Gestió per processos: assegurar que totes les activitats d’una organització es desenvolupen de manera coordinada atenent la seva aportació de valor per a la realització de les finalitats de l’organització i la satisfacció dels clients, tot això mitjançant la Comissió de Qualitat orientada a la gestió per processos

Acreditació atenció primària i hospitalària: el sistema d’acreditació marcat des del Departament de Salut (basat amb l’EFQM) es defineix com el mètode que impulsa des dels equips de professionals dels centres sanitaris a analitzar la seva organització i a incidir en la millora de la qualitat de l’assistència que s’hi presta.

Seguretat del pacient: millora de la cultura de seguretat, identificació segura i inequívoca dels pacients, seguretat dels medicaments, vigilància i control de la infecció nosocomial, situacions específiques (caigudes, UPP, cirurgia segura…) seguretat del l’edifici i l’entorn.

mapa_processos_qualitat
El mapa de processos de la Unitat inclou:

En el procés estratègic: el Pla de salut, Contracte programa, Acord de gestió, Pla estratègic i Pla de qualitat

En el procés clau, la Unitat de Qualitat: planifica normes, procediments, plan funcionals, manuals, registres i PNT. Realitza formació, recerca, docencia i assistència. Avalua i fa el seguiment dels indicadors definits en cadascuna de les àrees de la comissió de qualitat, emet informes i plans de millora. Amb l’objectiu de millorar els processos clau sap a l’excel.lència.

En el procés de suport: la Unitat de Qualitat es retroalimenta de les comissions assesores de la Direcció, Sistemes d’Informació, Unitat d’Avaluació, Unitat d’Atenció a l’Usuari, Recursos Humans, Pla d’acollida, Logística, Riscos Laborals i Pla economicofinancer.

Comments are closed.