Tràmits presencials

Sol·licitud de la targeta sanitària individual (TSI)
A Catalunya tothom té garantida l’atenció sanitària. Heu de demanar la targeta sanitària individual en el vostre centre d’atenció primària (CAP).

Haureu d’identificar-vos i entregar el formulari de sol·licitud correctament emplenat. Podeu autoritzar el CatSalut perquè consulti les vostres dades en línia a les administracions corresponents o podeu presentar la documentació següent en paper:

1. Document identificador (DNI, NIE, passaport)
2. Volant d’empadronament amb data d’emissió inferior a tres mesos
3. Fotocòpia del document d’afiliació a la Seguretat Social

Més informació sobre la cobertura de l’atenció sanitària
Més informació sobre la tramitació

Sol·licitud de reedició de la targeta sanitària individual (TSI)

Podeu demanar una reedició de la vostra targeta sanitària en cas de pèrdua o deteriorament. La primera targeta, l’heu de sol·licitar presencialment al vostre centre d’atenció primària (CAP).

Més informació

Rescabalament de despeses sanitàries en casos d’assistència sanitària urgent i de caràcter vital

Aquesta sol·licitud la poden fer les persones que han hagut de rebre una atenció urgent de caràcter vital en un centre que no pertany a la xarxa sanitària pública.

Més informació

Registre de voluntats anticipades

El document de voluntats anticipades (DVA), denominat testament vital, és un document dirigit al metge o metgessa responsable, en el qual una persona major d’edat, amb capacitat suficient i de manera lliure, expressa les instruccions a tenir en compte quan es trobi en una situació en què les circumstàncies no li permetin expressar personalment la seva voluntat.

El document també serveix per designar un representant que actuï com a interlocutor/a vàlid/a amb el metge o l’equip sanitari, en el cas que no pugui expressar la seva voluntat per ella mateixa. Aquest document s’ha de formalitzar, a través de notari o davant de tres testimonis.
El DVA es pot inscriure al Registre de Voluntats Anticipades del Departament de Salut, creat amb l’objectiu de centralitzar aquestes dades i facilitar-ne l’accés amb independència del lloc on es trobi la persona interessada.

El document de voluntats anticipades es pot tramitar:

  • A qualsevol centre sanitari públic o privat de Catalunya.
  • Al Departament de Salut (demanant cita prèviament al telèfon 93 227 29 00).
  • A les Oficines d’Atenció Ciutadana (demanant cita prèviament). Oficina d’Atenció Ciutadana a les Terres de l’Ebre
  • Des de qualsevol notaria si s’ha optat per aquesta via de formalització del document.

Més informació

Demanar una segona opinió mèdica

Les persones assegurades del CatSalut amb dret a l’atenció sanitària pública poden demanar una segona opinió mèdica. És l’informe d’un metge o metgessa emès, a petició de la persona malalta o de les persones que puguin actuar en el seu nom, i té com a finalitat contrastar un diagnòstic o un tractament en determinades circumstàncies d’especial gravetat.

Més informació

Informe de l’estat de salut

L’informe de l’estat salut és un document mitjançant el qual s’informa i es deixa constància de l’estat de salut de la persona.
Inclou les dades del metge/metgessa, les del centre, les d’identificació del/de la pacient, els antecedents clínics, l’estat de salut actual, els tractaments actius i les observacions. S’elabora exclusivament amb les dades que consten a la història clínica d’atenció primària. L’informe, que porta la signatura d’un/a metge/metgessa, pot ser cronològicament anterior a la data de la sol·licitud i la seva vigència no està limitada en el temps.

Més informació

Certificat de l’estat de salut

Un certificat de l’estat de salut és un acte mèdic expedit pel metge o metgessa en un imprès oficial que dóna fe de l’estat de salut d’una persona en un moment determinat, actual i contemporani a la data de la sol·licitud i expedició del certificat.

Més informació

Comments are closed.