Unitat de Treball Social

La Unitat de Treball Social és un servei especialitzat, integrat dintre de l’equip d’assistencial, que tracta, orienta i gestiona els problemes socials que puguin presentar els pacients, bé siguin generats pel seu problema de salut o siguin anteriors. També s’encarrega de la coordinació i les gestions amb altres serveis socials extrahospitalaris.

Els problemes socials poden dificultar una bona recuperació dels pacients i alhora els problemes de salut poden ser la causa de problemes socials si no s’actua a temps i de manera integral.

Aquesta Unitat es troba a la planta baixa de l’Hospital, a l’entrada principal, i atén el públic dins de la franja horària de 8 a 15 hores, de dilluns a divendres.

Funcions del treballador social hospitalari

Intervé, segons la situació del malalt, a l’ingrés, durant l’estada o al moment de l’alta hospitalària, així com a consultes externes.
Analitza en cada cas els diferents aspectes que presenta el malalt, situació familiar i econòmica de la casa, possibilitats de rehabilitació en el seu entorn, possibilitats d’atenció i convalescència al seu domicili, etc., utilitzant els recursos existents de la millor forma per a poder aconseguir la recuperació global del malalt i evitar reingressos.

Tasques de treball social

Coordinació amb l’equip assistencial
Valoració social de pacients
Entrevistes amb els pacients i famílies, primeres visites i successives
Entrevistes de contenció, dol, situacions posttraumàtiques.
Coordinació interdisciplinària amb els equips d’atenció primària social
Coordinació interdisciplinària amb equips socials especialitzats
Problemàtiques socials de la població immigrant
Detecció, orientació i tractament de situacions de maltractament de gènere
Detecció, orientació i tractament de maltractaments infantils
Atenció a la infància en risc social
Gestió de l’alta hospitalària de risc social
Gestió i informació de recursos socials.
Coordinació amb entitats i organismes públics
Participació en comissions hospitalàries

Formes d’accés a la Unitat de Treball Social

Les formes d’accedir a la Unitat, tal com es fa en la majoria de centres sanitaris, poden ser:
Per demanda pròpia del pacient o la família: en aquest supòsit és el malalt o les persones del seu entorn els qui demanen ser atesos pel treballador social, en aquest cas s’atén sense cap més tràmit.
Pacients no hospitalitzats: si és possible, s’atenen en el moment mateix de la demanda; en cas que no sigui possible, són citats al més aviat possible.
Pacients hospitalitzats: si es tracta d’un malalt ingressat, els mateixos professionals de la unitat d’hospitalització poden avisar la unitat de treball social. També ho pot fer la família: en aquest cas, i segons la urgència del cas concret, s’atendrà en un màxim de 48 h, tot i que són situacions que normalment s’atenen a les poques hores en el mateix dia.
Per consulta d’algun altre professional intrahospitalari: qualsevol professional sanitari, ja sigui d’hospitalització o de consultes externes, pot demanar la valoració social d’un malalt o la família si detecten que pot haver-hi un problema social, bé anterior o bé derivat del procés de la malaltia. En concret, els professionals d’infermeria, a partir de la valoració inicial d’infermeria, poden detectar i detecten necessitats de suport social i aleshores fer demanda de valoració social.

Comments are closed.