Unitat Bàsica de Prevenció

Situació
Quarta planta de l'Hospital

Telèfon
977 51 91 25

Correu electrònic
prevencio.ebre.ics@gencat.cat

Personal

Responsable de la Unitat:
Responsable de servei i metge especialista: Dr. Josep Sol Vidiella

Presentació

La Unitat Bàsica de Prevenció depèn funcionalment de la Unitat Central de Prevenció de Riscos Laborals de l’Institut Català de la Salut (ICS) i orgànicament de la Direcció de Recursos Humans de la Gerència Territorial de les Terres de l’Ebre.

És l’encarregada d’impulsar i d’aplicar les polítiques, els programes i els objectius en matèria de prevenció de riscos laborals, promovent i coordinant les actuacions per desenvolupar el Pla de Prevenció. La cobertura assistencial i tècnica de la Unitat compren ambdós àmbits de l’hospital i d’atenció primària i, territorialment, dóna cobertura als sectors sanitaris de: Baix Ebre, Montsià, Terra Alta i Ribera d'Ebre.

El marc legal de la prevenció de riscos laborals és la Llei 31/95, i el RD 39/97, que recull el reglament dels serveis de prevenció i la resta de normativa que el desplega.

Missió

Desenvolupar les polítiques de prevenció de riscos laborals de l’ICS.
Vetllar per la seguretat i la salut en el lloc de treball. Assessorar i donar el suport necessari en funció dels riscos existents.

Implementar un sistema de gestió de la prevenció de riscos laborals integrat en els sistemes de gestió de la Gerència Territorial de les Terres de l’Ebre.

Cartera de serveis

Avaluació de riscos en el lloc de treball
Controls periòdics de les condicions de treball
Vigilància de la salut dels professionals segons els riscos específics de cada lloc
Protocols de treball segur/instruccions de seguretat i salut
Anàlisi i investigació d'accident/incidents
Informació i formació en matèria de prevenció de riscos
Prevenció i promoció de la salut
Assessorament en matèria de seguretat i salut en el treball

Equip de vigilància de la salut

Avaluació inicial de l'estat de salut
Exàmens de salut específics segons el risc
Prevenció i protecció en cas d'exposició accidental
Prevenció de les malalties laborals
Protecció del personal especialment sensible
Vigilància epidemiològica de la patologia laboral
Promoció de la salut

Equip de seguretat

Llocs i espais de treball
Prevenció d'incendis i actuació en cas d'emergències
Riscos en equips, instal·lacions i del personal d'ofici

Equip d'higiene

Control d'agents físics (soroll, temperatures...)
Control d'agents químics (formaldehid...)
Control d'agents biològics

Equip d'ergonomia i psicologia

Ergonomia geomètrica i espacial (espais, mobiliari, il·luminació...)
Càrrega física, postural i moviments repetitius
Pantalles de visualització
Factors organitzatius del treball que afectin la seguretat i la salut
Factors psicosocials (satisfacció laboral, estrès...)

Comments are closed.