Medicina Preventiva

Situació
Quarta planta de l'Hospital

Telèfon
977 51 91 00 (centraleta)

Correu electrònic
comunicacio.ebre.ics@gencat.cat

Personal

Responsable del servei: Dr. Josep Rebull Fatisini

Presentació

L'especialitat de medicina preventiva i salut pública neix el 1978 dins del sistema MIR de formació d'especialistes. Dos anys més tard, el 1980, apareix una circular de l'INSALUD (C3/1980, 10-3) que defineix per primera vegada l'àmbit d'actuació dels serveis de medicina preventiva hospitalaris: vigilància epidemiològica, higiene, asèpsia i esterilització, medicina preventiva i educació sanitària en l'àmbit hospitalari. El 1999 la Direcció General de Planificació Sanitària n'aprova la cartera de serveis i mitjançant el RD 1277/2003, que estableix les bases genèriques sobre autorització de centres, serveis i establiments sanitaris (annex II), queda definida com la "unitat assistencial que, sota la responsabilitat d'un metge especialista en medicina preventiva i salut pública, porta a terme funcions de control interns per evitar i prevenir els riscos per a la salut dels pacients derivats de les activitats del centre sanitari en què està ubicada". Així doncs, els serveis de medicina preventiva hospitalaris, a través de diversos mitjans, es proposen com a objectiu principal aconseguir l'excel·lència de l'atenció sanitària que s'ofereix al ciutadà, cosa que guarda una íntima relació amb les tasques de qualitat i seguretat del pacient.

El Servei de Medicina Preventiva i Epidemiologia de l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta es va crear l'any 1990. Les seves activitats s'adrecen a l'atenció individual i col·lectiva, la docència i la recerca, en els àmbits de la medicina preventiva i l'epidemiologia. És un servei de salut pública destinat a servir la comunitat hospitalària i l'àrea d'influència.
Les principals línies de treball són: la prevenció i el control de la infecció hospitalària, el programa de seguiment dels malalts amb infeccions per microorganismes multiresistents, el programa de vacunacions de malalts immunocompromesos o en situacions especials, el programa d’atenció als viatgers internacionals, la higiene hospitalària i el suport epidemiològic en altres àmbits de la qualitat assistencial i de recerca.

Cartera de serveis

UNITAT DE GESTIÓ DEL RISC CLÍNIC       

Vigilància epidemiològica i control de la infecció

1. Vigilància de la infecció hospitalària (Programa VINCAT)

 • Estudi de prevalença d’infeccions nosocomials (EPINE).
 • Vigilància de la infecció nosocomial global i d’indicadors de procés.
 • Vigilància de la bacterièmia nosocomial relacionada amb I ‘ús dels catèters vasculars venosos.
 • Vigilància de la infecció quirúrgica.
 • Vigilància de la infecció nosocomial a les UCI.
 • Vigilància d’organismes amb problemes específics de resistència als antibiòtics.
 • Programa d’optimització de I ‘us d’antimicrobians (PROA) als hospitals de Catalunya.
 • Vigilància de la higiene de mans als hospitals de Catalunya.

2. Estudi, prevenció i control de brots epidèmics comunitaris i nosocomials

3. Programa de vigilància, prevenció i control d’infeccions per gèrmens multi resistents (SARM)

 • Seguiment de les mesures acordades i assessorament en unitats d’hospitalització i consultes implicades de forma continua
 • Actualització continua del mapa hospitalari
 • Actualització continua bases de dades centralitzada
 • Col·laboració amb I ‘estudi de brots

4. Programa control aïllament

5. Valoració i avaluació de la política de neteja i la utilització de desinfectants i antisèptics

6. Programa rentat de mans

 

Higiene i medi ambient hospitalari

1. Programa prevenció legionel.la al centre sanitari
2. Control de bioseguretat en obres hospitalàries
3. Seguiment i avaluació del Pla de Residus de l’hospital
4. Programa de desinsectació i desratització al centre sanitari
5. Programa de control microbiològic dels aliments
6. Controls microbiològics ambientals
7. Avaluació de l’estat de neteja de l’hospital

 

MEDICINA PREVENTIVA CLÍNICA I COMUNITÀRIA

Unitat de Salut Internacional Terres de l’Ebre (PROSICS) (àmbit de tota Catalunya)

1. Atenció als viatgers internacionals

 • Consell al viatger
 • Informació sobre mesures preventives generals en viatges a qualsevol país o zona del mon
 • Recomanació i administració de vacunes
 • Recomanació i prescripció de tractament preventiu de malària
 • Consell i farmaciola per a viatgers
 • Visites urgents per a viatges no planificats

2. Atenció a la patologia importada després del viatge

Programa de vacunació per a pacients en situacions especials de risc (àmbit territorial): com pacients esplenectomitzats, pacients immunosuprimits o pacients sotmesos a teràpia immunosupressora o sota tractament amb fàrmacs biològics, i pacients amb malaltia crònica.

Bioinoculacions i exposicions accidentals (àmbit territorial)

Estudis de contactes de malalties de declaració obligatòria (MDO) (àmbit territorial)

1. Estudi de contacte de casos: TBC, hepatitis...
2. Estudi i cribratge de menors immigrants en centres de acollida
EPIDEMIOLOGIA CLÍNICA

 • Assessoria en metodologia de la investigació al personal hospitalari (disseny i anàlisi)
 • Organització i desenvolupament d’activitats de formació continuada per al personal hospitalari en àrees relacionades amb salut pública i metodologia de la investigació
 • Elaboració d’estudis, informes i indicadors tant de forma programada com sobre demanda

SUPORT A LA GESTIÓ, DIRECCIÓ I SERVEIS

Gestió i comunicació de malalties de declaració obligatòria
1. Captura/recaptura de possibles MDOs no declarades
2. Recerca de brots amb col·laboració amb Salut Pública

Comments are closed.