Cirurgia General

Situació
Primera planta de Consultes Externes
Àrea d'hospitalització, 4a planta

Telèfon
977 51 91 00 (centraleta)

Correu electrònic
comunicacio.ebre.ics@gencat.cat

Personal

Cap de servei: Dra. Sònia Comí

Objectius i funció

La missió del Servei de Cirurgia està centrada en la missió general de l'hospital i consisteix a donar assistència especialitzada i de qualitat en tots els procediments assistencials de l'especialitat d'acord amb l’evidència científica del moment actual. També forma part de la missió del Servei ser referent en la provisió de serveis sanitaris quirúrgics a les Terres de l'Ebre i afavorir el desenvolupament integral deIs professionals.

Els valors del Servei estan establerts seguint els principis ètics, de companyonia i de treball en equip intentant simplificar criteris d’indicació quirúrgica i de seguiment postoperatori. Així mateix s'hi promouen com a valors: la responsabilitat, la professionalitat i l'humanisme.

Àmbits assistencials

Urgències
Hospitalització
Cirurgia
Consultes externes hospitalàries

Unitats específiques

Unitat de cirurgia de còlon, recte i anus amb especial formació en cirurgia laparoscòpica
Unitat de cirurgia de fetge, via biliar, melsa i reflux per laparoscòpia
Unitat de cirurgia de mama, tiroide i hèrnies de paret abdominal

Cartera de serveis

Cirurgia de l’esofag i gastroduodenal:

Tractament del reflux gastroduodenal:

 • Funduplicatures: Nissen, Toupet
 • Hernies diafragmàtiques
 • Pèxia

Tractament de la perforació esofàgica:

 • Sutura
 • Drenatge mediastinic
 • Tractament dels tumors benignes d’estomac:
 • Resecció

Tractament de l’ulcera i hemorràgia gastroduodenal:

 • Sutura
 • Vagotomia piloroplàstia
 • Resecció gàstrica
 • Derivacions gastrointestinals

Cirurgia de budell prim:

Tractament de l’obstrucció intestinal

 • Lisi a’adherencies peritoneal
 • Resecció intestinal

Tractament dels tumors benignes i malignes:

 • Resecció
 • Bypass intestinal

Tractament de la malaltia inflamatòria intestinal:

 • Resecció
 • Estricturoplastia
 • Ileostomia

Tractament dels diverticles:

 • Resecció

Isquèmia intestinal:

 • Resecció

Patologia apendicular benigna i maligna:

 • Apendicectomia
 • Coloctomia dreta

Suport nutricional:

 • Jejunostomia d’alimentació

Cirurgia hepatobiliopancreàtica

Tractament d’abscés hepàtic

 • Drenatge

Tractament de quist simple i hidatídic:

 • Quistectomia parcial
 • Quistoperiquistectomia

Tractament de la ruptura hepàtica

 • Resecció hepàtica
 • Taponament, pàcking

Tractament de la litiasi biliar

 • Colecistectomia
 • Colecistostomia
 • Exploració de via biliar
 • lotomia

Pancreatitis greus

 • Necrosectomia
 • Drenatge abdominal i retroperitoneal
 • Descompressió abdominal

Cirurgia colorectal

Tractament de diverticles

 • Rentat abdominal
 • Drenatges
 • Resecció
 • Colostomia

Traumatismes colorectals

 • Sutura
 • Colostomia
 • Reconstrucció esfinteriana

Tractaments d’hemorroides

 • Hemorroidectomia
 • Lligadures
 • Trombectomia

Tractament de fissures

 • Esfinterotomia lateral interna

Tractament d’abscessos i fístules

 • Drenatge
 • Posada a pla
 • Setón. Lift

Tractament de sinus pilonidal

 • Drenatge
 • Resecció

Tractament de condilomes acuminats

 • Extirpació
 • Làser

Tractament de fístules rectovaginals i rectovesicals

 • Tractament local de fístula
 • Penjoll de lliscament
 • Colostomia

Tractament del càncer colorectal i canal anal

 • Colectomies: dreta, esquerra
 • Resecció anterior de recte
 • Amputació de Milles
 • Ileostomia

1a visita preoperatòria infermera: per marcatge d’estomes i resolució de dubtes

 • Continuïtat de cures pacients ostomizats (infermera estomatoterapèuta): continuïtat de cures de l’estoma fins assolir l’autonomia del pacient

Cirurgia de la paret abdominal

Tractament d’hèrnies: inguinal, crural, umbilical, Spigel

 • Hernioplasties
 • TAPP
 • TEPP

Tractament d’eventracions

 • Reparació amb malla
 • Reconstrucció amb separació de components
 • Desbridament i drenatges

Tractament d’infeccions de paret

 • Desbridament i drenatges

Hernia periestomal

 • Sugarbaker
 • Key-hole

Cirurgia de la mama

Tractament de la infecció

 • Desbridament

Tractament de patologia benigna

 • Conitzacio retroareolar
 • Exèresi

Tractament del càncer de mama

 • Tumorectomia
 • Mastectomia
 • Buidament ganglionar
 • Gangli sentinella. SNOLL

Cirurgia reconstructora de la mama

 • Remodelació mamaria
 • Reducció neoplàstica
 • Patrons oncoplastics
 • Reconstrucció de mama amb pròtesi
 • Reconstrucció mamaria amb penjoll: dorsal ample
 • Reconstrucció mamaria mixta

Cirurgia de coll i glàndula tiroide

Procediments sobre la glàndula tiroide i paratiroides

 • Hemitiroidectomies
 • Tiroïdectomia subtotal
 • Tiroïdectomia total
 • Paratiroidectomia

Procediment sobre el conducte tiroglòs

 • Extirpació de quist de conducte tiroglòs

Adenopaties cervicals

 • Exèresi
 • Biòpsia

Cirurgia toràcica

Pneumotòrax

 • Drenatge toràcic

Vessament pleural

 • Toracocentesi

Traumatismes

 • Toracotomia d’urgències
 • Drenatge toràcic
 • Pneumonectomies parcials

Cirurgia cardíaca

Traumatisme cardíac

 • Pericardiocentesi
 • Sutura cardíaca

Cirurgia de la melsa

Malalties hematològiques

 • Esplenectomia

Traumatismes

 • Esplenectomia total
 • Esplenectomia parcial
 • Malles periespleniques

Cirurgia de la pell i parts toves

Traumatisme

 • Sutura de ferides

Cremades

 • Desbridament
 • Cures

Cos estrany

 • Extracció

Tumors benignes i malignes de pell

 • Exèresi
 • Gangli sentinella melanoma
 • Plàsties
 • Penjoll lliure
 • Plàsties locals
 • Penjolls a distancia

Ulceres de decúbit

 • Desbridament

Isquèmia extremitats inferiors

 • Amputació supracondilia
 • Amputació infracondilia

Cirurgia vascular

Varius

 • Fleboextracció
 • Lligadura de crossa safena
 • Sutura de cava

 

Docència

Formació en cirurgia bàsica per a MIR de medicina interna, medicina intensiva, geriatria, medicina familiar i comunitària.
Formació d'estudiants de pregrau de la Universitat Rovira i Virgili.

Comments are closed.