Aparell Digestiu

Situació
Planta baixa de Consultes Externes

Telèfon
977 51 91 16

Correu electrònic
digestiu.ebre.ics@gencat.cat

Personal

Cap de servei: Dr. Josep J. Giné Gala

Objectius i funció

L'objectiu del Servei d'Aparell Digestiu és donar resposta als pacients amb patologia de I'aparell digestiu de la Regió Sanitària des dels diferents àmbits assistencials: consultes externes, amb visita, seguiment i exploracions complementàries, urgències i hospitalització. També mantenir un nivell de recerca i docència d'acord amb les possibilitats de l'entorn.

Cartera de serveis

Consultes externes
• Primeres visites
• Visites successives
• Visites telefoniques
• Visites a distància amb o sense pacient
• Consulta especifica de MII
• Consulta especifica d’alt risc (CAR)
• Consulta de infermeria de MII
• Consulta de infermeria de Cribratge de Ca de Colon

Endoscòpia
• Gastroscòpies
• Colonoscòpies
• CPRE (colangiopancreatografia retrograda endoscòpica)
• PEG (gastrostomia endoscòpica percutània)
• Endoscòpia terapèutica:
o Polipectomia
o Mucosectomia
o Tractament de lesions sagnants: col·locació de bandes, col·locació de clips hemostàtics
o Tractament amb argó
o Extracció de cossos estranys
o Marcatge amb tinta
o Dilatació amb baló
o Papil·lotomia
o Extracció de litiasi
o Col·locació de pròtesis a la via biliar, col·locació de pròtesis al tracte digestiu
o Cromoendoscòpia

•EcoEndoscopia (en preparació)
• Sedació parenteral o anestèsia en les proves d’endoscòpia

Hospitalització
• Visita, tractament, seguiment i exploracions necessàries
• Altres proves: PBH (punció biòpsia hepàtica), paracentesi

 

Comments are closed.