Manifest de compromisos de l’HTVC

Introducció

L’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta es compromet a donar una atenció sanitària de qualitat i compassiva, entenent la compassió com el sentiment amb què hom pren part en el sofriment d’altri, per tal de guanyar-se el respecte i la confiança dels pacients i de la comunitat que atén. Els professionals de l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta, per mantenir aquesta confiança, volem actuar amb integritat, transparència i honestedat.

L’acte assistencial comporta sempre una relació, essencialment entre els professionals i els pacients, que pot estar condicionada per una sèrie d’interrelacions internes i externes, i modificada a mesura que les persones, la societat i les institucions avancen, es diversifiquen i plantegen noves formes d’enteniment. Cal adoptar, doncs, un marc de relació universal i inqüestionable basat en el compromís ètic.

Així, amb la guia dels nostres valors i la nostra missió, i empesos per la força de les nostres responsabilitats ètiques, se’ns presenta la necessitat de disposar d’un codi de conducta que estableixi els principis que determinen la forma de prestar l’atenció sanitària, com també la manera de dur a terme el nostre ofici i d’actuar en el lloc de treball, és a dir, que ens ajudi a fer-nos càrrec d’aquelles situacions que puguem trobar en el dia a dia.

Tots i cadascun dels treballadors de l’Hospital de Tortosa tenim un paper important a l’hora de mantenir aquests valors i d’assegurar la qualitat de l’atenció sanitària que oferim als pacients. Amb aquest document s’estableixen les bases per desenvolupar i millorar contínuament aquelles pràctiques honestes i segures en les nostres activitats quotidianes.

Relacions de la institució amb la societat

L’HTVC es compromet amb la societat i amb el territori a:

 • Mantenir la missió institucional de ser un hospital públic fortament arrelat al territori, dedicat a l’atenció de pacients aguts, com a referent i vertebrador de la provisió de serveis sanitaris i en coordinació amb la resta de proveïdors i agents socials de les Terres de l’Ebre.
 • Promoure els valors de responsabilitat, professionalitat i humanisme amb l’objectiu de posar el pacient i els seus familiars com a centre del sistema de salut, sota els criteris d’eficàcia i eficiència.
 • Vetllar perquè tots els professionals tinguin les competències pertinents, l’experiència i les habilitats necessàries per a dur a terme les seves obligacions.
 • Estar obert als canvis socials, demogràfics, econòmics i a les innovacions tecnològiques.
 • Engegar iniciatives per garantir un hospital respectuós i sostenible amb el medi ambient.
 • Participar en projectes solidaris i promoure les relacions amb institucions dedicades a la integració social i laboral.
 • Tractar els pacients amb igualtat d’acord amb les seves necessitats i circumstàncies, amb especial consideració a les persones més vulnerables.
 • Prioritzar adequadament i amb arguments les decisions i accions i consensuar els criteris d’assignació i priorització de recursos.
 • No discriminar per qualsevol causa.

Relacions de la institució amb els professionals

L’HTVC es compromet amb els seus professionals a:

 • Fomentar la cooperació i la comunicació entre els professionals de tots els estaments, potenciant el treball en equip i interdisciplinari.
 • Fer partícips els professionals en la definició, disseny i consecució dels objectius, metes i plans d’acció.
 • Vetllar pel desenvolupament personal i professional dels treballadors.
 • Vetllar per un lloc de treball digne i adequat des dels vessants de seguretat, higiene, ergonomia, i ambient laboral.
 • Oferir la igualtat d’oportunitats i no discriminar els seus professionals per raó de raça, creences, sexe, edat o discapacitat física. I, d’acord amb el marc legal vigent, assegurar una contractació justa, incloent-hi la igualtat d’oportunitats en la promoció laboral, la formació, les compensacions i les accions disciplinàries.
 • Fer una gestió eficient dels recursos.

Relacions dels professionals amb els usuaris i acompanyants

Com a professionals de l’HTVC ens comprometem amb els usuaris a:

 • Respectar el dret dels pacients a rebre atenció amb cortesia, dignitat, respecte i diligència.
 • Mantenir la competència professional amb l’actualització contínua dels coneixements, per tal d’oferir en tot moment un servei òptim, apropiat, segur i en concordança amb els estàndards professionals.
 • Facilitar l’accés a un tractament respectuós i una atenció compassiva a tots els pacients independentment de la raça, el sexe, la nacionalitat o la condició social.
 • Ser responsables, a cada nivell de l’organització, de mantenir la integritat i la qualitat del nostre treball.
 • Treballar conjuntament amb els pacients per tal de comprendre les seves necessitats i anticipar-nos-hi. Respectar el dret dels pacients a participar en les decisions que afectin la seva atenció de salut i protegirem els seus drets de decisió atès que els individus competents tenen el dret d’acceptar o refusar les alternatives disponibles i les conseqüències que se’n deriven.
 • Estar predisposats a discutir les opcions disponibles obertament i honestament per tal que puguin ser evitats o identificats i resolts tots els potencials conflictes mèdics i ètics.
 • Vetllar pel dret dels pacients a rebre informació de tot el seu procés. Donar informació transparent i comprensible, mitjançant un diàleg respectuós, afavorint l’accessibilitat amb una periodicitat i un espai físic establerts.
 • Mantenir la confidencialitat i la privadesa de totes les dades de l’usuari ja siguin de salut o no. Vetllar per la intimitat del cos.
 • Respectar la dignitat de l’ésser humà al llarg de tot el procés assistencial, tant si aquest és curatiu com pal·liatiu.
 • Assumir les tasques prioritzant-les segons les pròpies possibilitats tot coneixent els propis límits.
 • Reconèixer errors, gestionar-los i aprendre’n, fonamentant la coherència entre els valors, els processos i les conseqüències.
 • Fer un ús racional, eficient i responsable dels recursos.

Relacions entre professionals

Els professionals de l’HTVC volem que la relació entre nosaltres s’orienti a:

 • Integrar la nostra activitat en l’equip multidisciplinari, estimulant el diàleg, la col·laboració i la comunicació.
 • Comunicar-nos de forma eficaç amb la resta de professionals, siguin part del nostre equip de treball o no, compartint la informació apropiada i utilitzant els mitjans necessaris.
 • Mantenir actituds de respecte amb la resta de professionals tant a escala personal com laboral, per damunt de tota consideració jeràrquica.
 • Valorar apropiadament la preparació i les contribucions de tots els companys.
 • Evitar en tot moment fer discriminacions injustes o que els prejudicis puguin afectar la relació professional. Tractar els companys justament sense intimidar-los o assetjar-los.
 • Evitar en tot moment el desprestigi, les discrepàncies en públic i les crítiques sense fonaments ja que poden repercutir en la confiança dels pacients sobre l’atenció o el tractament que reben.
 • Participar en les avaluacions i auditories periòdiques sobre els estàndards professionals i l’actuació de l’equip de treball, i emprendre els passos necessaris per solucionar qualsevol deficiència.
 • Donar suport i ajuda a aquells companys que tinguin problemes de rendiment, conducta o salut.

Comments are closed.