Alta hospitalària

Quan el vostre metge ho consideri oportú sereu donats d’alta hospitalària. Se us informarà de l’alta amb antelació suficient en la mesura que sigui possible.

El dia indicat per a l’alta haureu de deixar l’habitació abans de les 12 h.

Abans de marxar, us lliuraran l’informe d’alta hospitalària, on s’indica el tractament que haureu de seguir. És aconsellable que el lliureu al vostre metge de capçalera.

En el cas que hagueu de tornar a visitar-vos a l’Hospital, no oblideu formalitzar la visita al Servei d’Admissió de Consultes Externes.

Si necessiteu justificant d’ingrés, demaneu-lo a la secretària del servei corresponent.

Cal que comuniqueu amb antelació al personal d’infermeria els possibles problemes que puguin sorgir al moment de l’alta hospitalària: necessitat de mitjà de transport, impossibilitat de la família per fer-se càrrec del pacient o qualsevol altra cosa. Si ho considereu oportú podeu contactar amb la Unitat de Treball Social.

En el supòsit que per algun motiu decidiu deixar l’Hospital pel vostre compte abans que el metge ho recomani, haureu de signar un document d’alta voluntària. Aquest document eximeix l’Hospital de qualsevol responsabilitat sobre el vostre procés.

Comments are closed.