Els equips d’atenció primària de l’ICS a les Terres de l’Ebre donen suport assistencial a les persones que viuen en residències

Davant la crisi sanitària i social motivada per la pandèmia del coronavirus SARS-CoV-2 i la malaltia que desencadena en les persones, la COVID-19, atesa la important afectació que pot tenir en centres residencials de gent gran, el Departament de Salut i el Servei Català de la Salut han promogut una necessària intervenció d’alta intensitat liderada per l’Atenció Primària i Comunitària (APIC).

En el cas de les Terres de l’Ebre hi ha 1.630 persones que viuen en 34 centres residencials de diferents característiques: residències de gent gran, residències de persones amb discapacitat, residències per a persones amb malaltia mental o addiccions, o altres habitatges com poden ser els convents de les diferents congregacions del territori.

Per a atendre aquestes persones, els professionals de l’Atenció Primària Terres de l’Ebre han aplicat les mesures descrites al Pla d’acció per la gestió de persones en l’àmbit residencial i l’assistència sanitària en situació de pandèmia per COVID-19 del Servei Català de la Salut, del 10 d’abril de 2020.

En aquest marc, s’ha portat a terme l’estratificació de tots els centres i la caracterització de les persones que hi viuen, cosa que ha permès prendre, de manera individualitzada, les decisions més adequades i concretar el tipus d’intervenció per a donar resposta a les necessitats de salut i cura de les persones.

Per a acomplir totes aquestes tasques, l’APIC de Terres de l’Ebre ha designat quatre facultatius referents per la seva expertesa en l’àmbit residencial, que compten amb el suport dels professionals assistencials dels diferents equips d’atenció primària del territori. A hores d’ara ja s’han realitzat 1.574 visites a les persones que viuen a les residències.

Específicament, els professionals de l’APIC tenen com a funcions, entre d’altres:

  • Assistència les 24 hores del dia els 7 dies de la setmana.
  • Identificació, maneig i seguiment dels casos possibles, probables i confirmats de la COVID-19.
  • Assistència específica en casos possibles o confirmats de la malaltia així com realització de l’estudi de contactes.
  • Consell, ajuda i control dels aïllaments necessaris.
  • Visites presencials als centres per valorar el compliment de les recomanacions per prevenir la infecció.
  • Medicalització dels espais residencials, si cal (concentradors d’oxigen…)
  • Formació als professionals en diferents aspectes com la utilització dels equips de protecció individual, la sectorització dels espais, el control d’infeccions…
  • Ajuda en el control i gestió de l’estoc dels equips de protecció individual.
  • Priorització de la realització de frotis pel diagnòstic de casos simptomàtics i de tots els usuaris d’aquelles residències on hi ha un cas confirmat, en aquest últim cas també la realització de frotis als treballadors.
  • Seguiment i assistència d’aquells residents en situació de final de vida.

Tal com s’especifica en la relació de funcions, tots els equips coordinen les actuacions per garantir l’atenció les vint-i-quatre hores del dia els set dies de la setmana, tasca que ja era pròpia de l’APIC i que en el context de la pandèmia ha hagut de fer-se de forma més intensa.

I pel que fa a una de les accions prioritàries en aquest moment, la realització de test entre els residents per fer el cribratge de casos positius per a poder sectoritzar correctament el centre, els equips disposen de la Unitat de Presa de Mostres de la Gerència Territorial de l’ICS que, en aquests moments, ja ha fet el cribratge tant d’usuaris com de treballadors de residències i centres on hi ha hagut un cas confirmat. En total de l’àmbit residencial aquesta Unitat ha practicat més de 300 tests.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.