El 2% de la població catalana major de 59 anys té un diagnòstic d’Alzheimer

  • Unes 41.600 persones un amb una mitjana d’edat propera als 82 anys estan diagnosticades d’Alzheimer
  • El 2022 es va publicar el Pla d’atenció sanitària a les persones amb deteriorament cognitiu lleu i demència de Catalunya (PLADEMCAT) amb actuacions a realitzar des de la prevenció fins al final de la vida del malalt

La malaltia d’Alzheimer és un trastorn progressiu i degeneratiu de les cèl·lules cerebrals que provoca un deteriorament de la memòria, el pensament i la conducta de la persona. Produeix una disminució de les funcions intel·lectuals, dificulta l’aprenentatge de nous conceptes i interfereix en la capacitat de la persona per fer les tasques habituals de la vida diària.

La prevalença de l’Alzheimer en funció de l’edat és de 2% en els majors de 59 anys, 6,5% en els majors de 79 i del 8,8% en els majors de 89 anys. Tot i que no tots els deterioraments de les capacitats mentals relacionats amb l’edat evolucionaran cap a aquesta malaltia, l’envelliment de la població comporta un augment de les persones afectades.

A Catalunya, segons el Registre de morbiditat i utilització de recursos sanitaris de Catalunya (MUSSCAT), un 1,3% de la població pateix algun tipus de demència; 41.600 persones amb una mitjana d’edat propera als 82 anys tenen Alzheimer, el 71,7% de les quals són dones i el 28,3% són homes.

Entre els principals factors de risc es troben l’edat avançada, el gènere (més incidència en dones), els factors genètics i hereditaris (actualment no està clar que sigui una malaltia hereditària), la síndrome de Down i eltraumatisme cranial. Altres factors que poden contribuir al desenvolupament de la malaltia poden ser els antecedents familiars de la malaltia d’Alzheimer, una edat materna superior als quaranta anys en el moment del naixement, hipertensió, la diabetis o la dislipidèmia (alteració del nivell de greixos a la sang).

Es diferencien 3 fases de l’evolució de la malaltia:

  1. La fase inicial es caracteritza per oblits freqüents, irritabilitat i depressió.
  2. Durant la fase moderada es manifesta per la pèrdua de memòria, confusió, alteració del comportament i problemes per fer tasques quotidianes.
  3. Finalment, la fase avançada es distingeix per deteriorament cognitiu i funcional greu.

El Pla director sociosanitari és la unitat dins de la Direcció estratègica de planificació i recerca del Departament de Salut encarregada d’elaborar i implementar plans i programes específics per a la millora de l’atenció a les persones amb patologies neurodegeneratives, com ara la malaltia d’Alzheimer i altres demències.

Pla d’atenció sanitària a les persones amb deteriorament cognitiu lleu i demència de Catalunya (PLADEMCAT).

El 2022 es va publicar el Pla d’atenció sanitària a les persones amb deteriorament cognitiu lleu i demència de Catalunya (PLADEMCAT). Aquest pla va ser elaborat mitjançant un procés participatiu que va implicar les Associacions de Familiars d’Alzheimer.

El PLADEMCAT recull les actuacions a realitzar des de la prevenció fins al final de la vida de la persona, garantint la cobertura de les necessitats en totes les fases evolutives incloent les situacions de crisi i l’atenció al final de la vida. Aquesta ha de començar des del moment del diagnòstic treballant amb la persona una planificació de decisions compartides que ajudi a garantir les seves preferències i els seus valors arribat el moment en què el seu deteriorament cognitiu no li permeti prendre aquestes decisions.

El mateix any, dins d’aquest Pla director, es va crear el Programa de malalties neurodegeneratives per impulsar el desplegament estratègic del PLADEMCAT; és l’encarregat d’afavorir la implementació de les línies estratègiques, projectes i actuacions que se’n deriven. Amb motiu de la celebració del Dia Mundial de l’Alzheimer, diferents associacions de malalts organitzen actes científics i de difusió del coneixement sobre la malaltia, així com altres adreçats a la sensibilització social i a l’actualització científica.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.