Avís legal

Aquest web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges i qualsevol altre material, són propietat de l’Institut Català de la Salut. Tots els drets estan reservats. Tot accés a aquest web resta subjecte a les condicions següents:

  • Només està autoritzat l’ús personal no comercial. No està permesa la modificació del web ni dels seus continguts.
  • L’Institut Català de la Salut no és responsable de la informació que es pot obtenir a través d’enllaços a sistemes externs que no siguin dependents d’aquesta institució.
  • L’Institut Català de la Salut no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l’accés al web o per la impossibilitat d’accedir-hi.
  • En cap cas les galetes o altres mitjans de naturalesa anàloga que es puguin utilitzar serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària del web.

Política de privadesa

El tractament de totes les dades que són responsabilitat de l’ICS compleix les disposicions establertes pel Reglament (UE) 679/2016, del Parlament Europeu i del consell, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga a la Directiva 95/46/CE, i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i garantia de drets digitals, així com la normativa que es pugui dictar en aquest àmbit i les normes i procediments de seguretat.

Comments are closed.