Primer balanç del Grup EFE, l’equip per diagnosticar i tractar els casos de violència sexual i maltractament greu en infants i adolescents a la Regió Sanitària Terres Ebre

L’Equip Funcional d’Experts tracta els casos que no requereixen una atenció urgent, al cap de més de 72 hores d’haver succeït
Des de novembre de 2021 s’han tractat 45 casos a la Regió Sanitària Terres Ebre

 El passat mes de novembre de 2021 es posava en marxa a la Regió Sanitària Terres Ebre una unitat específica per tractar els casos de violència sexual i maltractament greu en infants i adolescents. L’Equip Funcional d’Experts (EFE), com es denomina la unitat, està integrat per una pediatra, una treballadora social de l’ICS Terres de l’Ebre i una psicòloga de l’Institut Pere Mata. En aquest període, l’EFE ha tractat un total de 45 casos a les Terres de l’Ebre.

La posada en marxa d’aquest Equip, de referència per a tota la Regió Sanitària Terres de l’Ebre, respon a un projecte del Departament de Salut que inclou la creació de 8 EFE a tota Catalunya. El servei a Terres de l’Ebre està ubicat a l’Edifici Ribera d’Ebre, a l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta, i en cas que la ciutadania s’hi vulgui posar en contacte es pot fer a través del telèfon de contacte (634 27 66 98) o per correu electrònic a efe.ebre.ics@gencat.cat.

El maltractament i la violència sexual exercits contra els infants i adolescents és un problema que sovint es manté ocult i que és difícil de detectar, sobretot en infants molt petits que no ho poden verbalitzar o no són conscients de la gravetat dels fets. Aquestes situacions es poden detectar en diversos àmbits (sanitari, educatiu, de lleure, a través d’un familiar, etc.), a partir de la revelació de la víctima o a través de l’observació de conductes hipersexualitzades.

Des de l’àmbit sanitari s’ha de promoure tant el bon tracte integral com la prevenció a través de l’educació afectivosexual adequada a l’edat de l’infant i adolescent. També és important  la detecció precoç i la rehabilitació de qui ha patit maltractament o violència sexual. La detecció, el tractament i el seguiment dels infants i adolescents que han patit qualsevol classe de maltractament requereixen la participació coordinada de diferents nivells i xarxes assistencials (atenció primària, xarxa de salut mental, atenció hospitalària, etc.).

L’EFE s’activa des del moment que arriba la notificació de sospita o certesa de possible violència sexual i/o de maltractament físic greu sobre un infant o adolescent, que no requereixi atenció al servei d’Urgències. Immediatament, es programa una primera visita d’acollida on se cita a la família, es recull tota la informació del cas i es realitza una valoració sociofamiliar. En una segona visita es duu a terme una entrevista exploratòria a l’infant, durant la qual s’utilitzen tècniques d’entrevista i metodologies no contaminants ni suggestives, per no interferir en el seu relat, i tot seguit es procedeix a la intervenció terapèutica pertinent.

L’informe que genera el Grup EFE aporta les valoracions des del punt de vista clínic, psicològic i social.

Treball interdepartamental

Prevenir i, si escau, atendre i reparar el dany de les víctimes de maltractament és una tasca que requereix el treball en xarxa de professionals de diferents àmbits i disciplines i implica, necessàriament, una coordinació eficaç entre departaments.

L’objectiu de l’EFE és fer un treball integral i especialitzat. L’Equip coordina els diferents professionals implicats en aquestes situacions. En aquest sentit, és important establir i consensuar circuits i formes de coordinació i de treball conjunt per evitar les diligències repetides i adequar-se a criteris de mínima intervenció, celeritat i especialització, i així reduir i no prolongar de manera innecessària el sofriment dels infants, adolescents i famílies afectades amb el propòsit d’evitar la victimització secundària.

A més del diagnòstic, tractament inicial i seguiment dels casos, els professionals d’aquests equips també col·laboren en la prevenció i la detecció de les situacions de risc, treballant conjuntament amb els professionals del territori i en coordinació amb els professionals d’altres àmbits (departaments de Drets Socials, d’Educació, de Justícia, d’Interior, etc.) que són agents imprescindibles per detectar, prevenir, atendre i fer el seguiment de possibles situacions de violència sexual o maltractament greu.

Tortosa, 27 de juliol de 2022.  

   

Bookmark the permalink.

Comments are closed.